JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21, 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 45. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 30/23), općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu raspisuje

J A V N I  P O Z I V
ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokalnih elektroničkih medija od interesa za Općinu Sveti Juraj na Bregu u 2024. godini.

Odredbom članka 3. stavka 1. točke 7. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 114/22) propisano je da su elektronički mediji audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave elektroničkih medija koje su od interesa za Općinu Sveti Juraj na Bregu, a odnose se na praćenje događaja od društvenog značaja – gospodarskog, obrazovnog, zdravstvenog, kulturnog, sportskog i sličnog kroz tematske emisije i objave koje su izdvojene u posebne tematske cjeline, kao i pojedinačne objave, sa ciljem informiranja stanovnika Općine Sveti Juraj na Bregu.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

CILJ DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Cilj dodjele financijskih sredstava jest proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Sveti Juraj na Bregu – u obliku tv emisija, radio emisija, tekstova, fotografija i video uradaka u smislu informiranja građana o djelatnostima, aktivnostima, projektima i programima koje provodi Općina Sveti Juraj na Bregu u području i s ciljem razvoja gospodarstva, unapređenja zdravstvenog i odgojno-obrazovnog sustava, poticanja poljoprivrednog i ruralnog razvoja, razvoja turizma, znanosti, kulture, tjelesne kulture i sporta, promicanja ravnopravnosti spolova, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša i zdravlja građana, programa za djecu i mlade s ciljem promicanja njihove dobrobiti, socijalne uključenosti starijih osoba, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama, poticanja multikulturalnosti, kulturne raznolikosti i njegovanja kulturne baštine, poticanja posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine Sveti Juraj na Bregu i slično, odnosno svih aktivnosti i djelatnosti Općine Sveti Juraj na Bregu kojima se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi stanovnika Općine Sveti Juraj na Bregu.

UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:

● imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
● televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije pri Agenciji za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije digitalna regija D3,
● radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija pri Agenciji za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije Međimurske županije, Općina Sveti Juraj na Bregu,
● elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja, a čije je sjedište na području Općine Sveti Juraj na Bregu ili koje svojim sadržajem pokrivaju teme s područja Općine Sveti Juraj na Bregu,
● prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje šest mjeseci ranije od dana predaje prijave na Javni poziv,
● pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, Državnog proračuna, koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku, koji imaju nepodmirenih obaveza prema Državnom proračunu i Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu i nakladnici koji nemaju programe regionalnog i lokalnog karaktera kojima se ostvaruju interesi stanovnika Općine Sveti Juraj na Bregu.

KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju predloženog programskog sadržaja i njegova prilagođenost krajnjoj publici – stanovnicima Općine Sveti Juraj na Bregu (broj bodova: 0 – 10).

2. Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području Općine Sveti Juraj na Bregu), usmjerenost na potrebe i interese mještana Općine Sveti Juraj na Bregu i uključenost građana u predložene programske sadržaje (broj bodova: 0 – 10).

3. Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji se predlaže i pozicija predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje emitiranja kod TV programa i radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i slično) ( broj bodova: 0 – 7). Unutar ovog kriterija potrebno je dodatno zaokružiti jednu ili više opcija u vezi praćenja sjednica i manifestacija (broj bodova: 1 – 3). Ukoliko prijavitelj ne zaokruži nijednu od ponuđenih opcija, za kriterij broj 3. ostvaruje 0 bodova.

4. Doseg objava pojedinog medija, tj. izvješće Google analytics (za posljednja tri mjeseca) za elektroničke publikacije, broj pratitelja na društvenim mrežama za sve prijavitelje (broj bodova: 0 – 10).

5. Pregled objavljenih vijesti od interesa za mještane Općine Sveti Juraj na Bregu u protekla tri mjeseca (dostaviti pregled po mjesecima – prosinac 2023., siječanj i veljača 2024. godine) (broj bodova: 0-10).

Ukupno maksimalno 50 bodova

Dodatno će se vrednovati, s najviše 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme:

1. Ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Sveti Juraj na Bregu (1 bod)

2. Poticanje gospodarskih aktivnosti na području Općine Sveti Juraj na Bregu (1 bod)

3. Poticanje poljoprivrednog i ruralnog razvoja te zaštite okoliša na području Općine Sveti Juraj na Bregu (1 bod)

4. Poticanje razvoja turizma, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje kulturne baštine Općine Sveti Juraj na Bregu (1 bod)

5. Razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta (1 bod)

6. Poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade s ciljem promicanja njihove dobrobiti (1 bod)

7. Promocija zdravlja i socijalne uključenosti, posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama (1 bod)

8. Poticanje društvenog i javnog života u Općini Sveti Juraj na Bregu (1 bod)

9. Promicanje ravnopravnosti spolova (1 bod)

10. Promocija rada udruga civilnog društva s područja Općine Sveti Juraj na Bregu (1 bod).

Dodatni bodovi dodijelit će se prema opisima iz obrasca 2. od točaka 3. do 8.

Sveukupni broj ostvarenih bodova čini zbroj bodova ostvarenih ocjenjivanjem po osnovnim kriterijima i bodova ostvarenih dodatnim ocjenjivanjem, a može se ostvariti najviše 60 bodova.

Sukladno ostvarenim bodovima i osiguranim proračunskim sredstvima odabrani programski sadržaji financirat će se prema bodovnoj listi utvrđenoj u obrascu ocjenjivanja.

SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava na javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

1. Obrazac 1 – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje

2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje

3. Izjava – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje

4. Ovjereni izvadak iz Upisnika pružatelja medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije

5. Izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 6 mjeseci

6. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga ne starija od mjesec dana

7. Google analytics podaci (samo za elektroničke publikacije)

8. Broj pratitelja na društvenim mrežama (za sve prijavitelje)

9. Pregled objavljenih vijesti od interesa za mještane Općine Sveti Juraj na Bregu u protekla tri mjeseca

Obrasci i izjave za prijavu preuzimaju se na službenoj internetskoj stranici Općine Sveti Juraj na Bregu: https://www.svetijurajnabregu.hr/ i ispunjavaju se isključivo putem računala.

Na Javni poziv Nakladnik može prijaviti samo jedan programski sadržaj.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Sveti Juraj na Bregu.

Prijave se predaju poštom preporučeno na adresu Općina Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, ili se predaju neposredno u pisarnici Općine Sveti Juraj na Bregu u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA OD INTERESA ZA OPĆINU SVETI JURAJ NA BREGU U 2024. GODINI – NE OTVARAJ“

Na omotnici se u gornjem lijevom kutu navode podaci o prijavitelju: naziv i adresa.

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave i prijave podnositelja koje ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva.

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Sveti Juraj na Bregu.

Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donosi općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva, a koje će razmotriti i vrednovati prijave podnesene na Javni poziv.

REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA, POTPISIVANJE UGOVORA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Sveti Juraj na Bregu u roku od 5 (pet) dana od donošenja Odluke o odabiru.

Prijave zaprimljene na Javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelj koji je sudjelovao u Javnom pozivu ima pravo na prigovor na Odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Prigovor se podnosi u roku od 8 (osam) dana od dana objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava. O prigovoru odlučuje općinski načelnik.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će s Općinom Sveti Juraj na Bregu Ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Sveti Juraj na Bregu.

NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci, dokumentacija te sve obavijesti i promjene vezane uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Općine Sveti Juraj na Bregu.

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.

Scroll to Top Skip to content