Javne informacije

Pregled i pretraživanje svih isplata iz proračuna

Na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20), a kao jednu od najznačajnijih zakonskih izmjena navodi se uvođenje obveze svim jedinicama lokalne i područne samouprave na internetsku objavu potrošenih javnih sredstava, na način da informacije budu lako dostupne i pretražive.

https://transparentnost-sveti-juraj-na-bregu.kipos.hr/


Službeni glasnik Međimurske županije

Svi službeni glasnici na digitalnoj knjižnici SCRIBD (kliknite)

Arhiva Službenog glasnika


Zakoni iz djelokruga rada jedinica lokalne samouprave

Zakon o pravu na pristup informacijama
https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
https://www.zakon.hr/z/132/Zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-(regionalnoj)-samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
https://www.zakon.hr/z/259/Zakon-o-slu%C5%BEbenicima-i-namje%C5%A1tenicima-u-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-samoupravi

Zakon o komunalnom gospodarstvu
https://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu

Zakon o gradnji
https://www.zakon.hr/z/690/Zakon-o-gradnji

Zakon o općem upravnom postupku
https://www.zakon.hr/z/65/Zakon-o-op%C4%87em-upravnom-postupku

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
https://www.zakon.hr/z/241/Zakon-o-vlasni%C5%A1tvu-i-drugim-stvarnim-pravima

Zakon o javnoj nabavi
https://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi

Zakon o proračunu
https://www.zakon.hr/z/283/Zakon-o-prora%C4%8Dunu

Zakon o cestama
https://www.zakon.hr/z/244/Zakon-o-cestama

Zakon o sportu
https://www.zakon.hr/z/300/Zakon-o-sportu

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
https://www.zakon.hr/z/539/Zakon-o-financiranju-javnih-potreba-u-kulturi

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
https://www.zakon.hr/z/492/Zakon-o-pred%C5%A1kolskom-odgoju-i-obrazovanju

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli

Zakon o socijalnoj skrbi
https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

Zakon o grobljima
https://www.zakon.hr/z/381/Zakon-o-grobljima

Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske
https://www.zakon.hr/z/1247/Zakon-o-grbu,-zastavi-i-himni-Republike-Hrvatske-te-zastavi-i-lenti-predsjednika-Republike-Hrvatske

Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske
https://www.zakon.hr/z/1539/Zakon-o-pe%C4%8Datima-i-%C5%BEigovima-s-grbom-Republike-Hrvatske-

Zakon o prostornom uređenju
https://www.zakon.hr/z/689/Zakon-o-prostornom-ure%C4%91enju

Zakon o sustavu civilne zaštite
https://www.zakon.hr/z/809/Zakon-o-sustavu-civilne-za%C5%A1tite


Pravo na pristup informacijama

Ustavno pravo na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu upotrebu informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Općina Sveti Juraj na Bregu, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 85/15.). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo ma pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Općine Sveti Juraj na Bregu da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

U slučaju mogućnosti zakonskog ograničenja pristupa informaciji, Općina Sveti Juraj na Bregu dužna je prije donošenja Odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Ponovna upotreba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih i pravnih osoba, u komercijalne i nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Općina Sveti Juraj na Bregu u obavezi je riješiti zahtjev za pristup informacijama, odnosno ponovnu uporabu informacija najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a protiv rješenja Općine Sveti Juraj na Bregu može se izjaviti žalba Povjereniku za informiranje u roku 15 dana, dok se protiv njegovog rješenja može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Žalba se može izjaviti i kad Općina Sveti Juraj na Bregu, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Općini Sveti Juraj na Bregu:

 • putem telefona na broj 040 855 298,
 • putem elektroničke pošte: nacelnik@svetijurajnabregu.hr
 • poštom na adresu: Općina Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec

Službenik za informiranje je Danijela Turk.

Općina Sveti Juraj na Bregu ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14.).

OBRASCI

Zahtjev za pristup informaciji
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Popunjen obrazac ispišite i ovjerite potpisom te skeniran pošaljite u elektronskom obliku na e-mail: nacelnik@svetijurajnabregu.hr , odnosno preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
Pleškovec 29
40311 Lopatinec

ČESTA PITANJA

Što je pravo na pristup informacijama?

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Načelo javnosti i slobodnog pristupa (čl. 6.) .

Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovog Zakona.

Načelo pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija (čl. 7.)

Informacije koje tijela javne vlasti objavljuju odnosno daju moraju biti pravodobne, potpune i točne.

Načelo jednakosti (čl. 8.).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima. Korisnici su ravnopravni u njegovu ostvarivanju.

Tijela javne vlasti ne smiju staviti korisnike u neravnopravan položaj, a osobito na način da se pojedinim korisnicima informacija pruža prije nego ostalima ili na način kojim im se posebno pogoduje.

Načelo raspolaganja informacijom (čl. 9.)

Korisnik koji raspolaže informacijom sukladno ovom Zakonu, ima pravo tu informaciju javno iznositi.

Što je to ponovna uporaba informacija?

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Na primjer privatne ili pravne osobe mogu ponovno koristiti informacije dostupne u javnim bazama podataka kako bi izradile elektroničke proizvode koji će kasnije biti prodani kupcima – primjerice kombiniranjem različitih baza podataka o vremenskim statistikama i urbanom razvoju, neko trgovačko društvo može sačiniti program koji izračunava ekološke rizike koji postoje u pojedinim područjima.

Ako bi se takav program naplaćivao korisnicima, tada se radi o ponovnoj uporabi informacija u komercijalne svrhe, u protivnom (ako se radi o besplatnoj uporabi)  riječ je o ponovnoj uporabi informacija u nekomercijalne svrhe.

Koji su izuzeci od prava na pristup informacijama?

Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji:

 1. ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;
 2. ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;
 3.  ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;
 4. ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
 5. ako je informacija u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke;
 6. ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima,
 7. u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

 1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
 2. onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
 3. povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.
Tko je korisnik prava na informaciju i ponovnu uporabu?

Korisnik prava na informaciju i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Koja su tijela javne vlasti?

Tijela javne vlasti su tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Što je informacija?

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Tko je službenik za informiranje?

Službenik za informiranje je osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama zaposlena u tijelu javne vlasti.

Koji su poslovi službenika za informiranje?

Službenik za informiranje:

 1. obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, te rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
 2.  unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
 3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom.
Što je Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske?

Službenik za informiranje:

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske je na internetu javno dostupan alat koji korisnicima kroz puni tekst i/ili uređeni skup metapodataka omogućuje trajni pristup dokumentima pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama.

Koji su rokovi za rješavanje zahtjeva za pristup informacijama?

Tijelo javne vlasti obvezno je riješiti zahtjev za pristup informacijama najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Što je test razmjernosti i javnog interesa?

Test razmjernosti i javnog interesa je procjena razmjernosti između razloga za omogućavanje pristupa informaciji i razloga za ograničenje te omogućavanje pristupa informaciji ako prevladava javni interes.

Primjer:
Korisnik prava na pristup informaciji zatražio je od Ministarstva zdravlja informaciju o sastojcima cjepiva protiv nove vrste ptičje gripe koja je dosegnula pandemijske razmjere. Navedeno cjepivo je patentirala farmaceutska tvrtka, a njegovi sastojci su poslovna tajna. Službenik za informiranje namjeravao je odbiti zahtjev zbog obveze zaštite odnosno čuvanja tajnosti navedene informacije. Međutim, kako se u javnosti pojavila sumnja u štetnost cjepiva, te se javnost zainteresirala za navedeni problem, u tijelu javne vlasti proveden je test razmjernosti i javnog interesa. Provedeni test pokazao je da interes javnosti da dođe do sastojaka cjepiva prevladava nad štetom koju će snositi farmaceutska tvrtka zbog povrede poslovne tajne, te je službenik za informiranje omogućio korisniku slobodan pristup traženoj informaciji.

Tko je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama?
 
Povjerenik za informiranje je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama.

aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content