BONUS KRUG: JAVNI POZIV ZA DRUŠTVENO-KULTURNE I UMJETNIČKE PROGRAME U 2024. GODINI

U sklopu projekata ‘Murai 2.0’ sufinanciranog sredstvima Zaklade ‘Kultura nova’ i projekta ‘Murai 2/24‘ sufinanciranog sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Međimurske županije i Općine Sveti Juraj na Bregu, a temeljem Sporazuma o suupravljanju zgradom Doma kulture Jurice Muraja koji je 9. studenog 2020. godine potpisan s Općinom Sveti Juraj na Bregu, Platforma za Društveni centar Čakovec (u nastavku: PDCCK) poziva udruge, umjetničke organizacije, neformalne grupe, pojedince i pojedinke da se prijave na dodatni Javni poziv za društveno-kulturne i umjetničke programe u 2024. godini.

O pozivu

Projektom PDCCK uspostavlja cjelogodišnji program i nastavlja izgradnju i razvoj vizije kojom se otvaraju vrata suvremenoj kulturi i umjetnosti u Kreativno-edukativnom centru Murai u Pleškovcu, u Općini Sveti Juraj na Bregu. Program se naslanja na dosadašnja postignuća PDCCK-a, prvenstveno ESF projekt ‘KEC Murai’ kojim je stvoreno uključivo okruženje za suvremenu kulturu kroz sudioničko upravljanje zgradom Doma kulture Jurice Muraja u naselju Pleškovec.

Ovim pozivom omogućit će se kontinuirano dostupan programski sadržaj zgrade Doma kulture Jurice Muraja u drugoj polovini 2024. godine, osigurat će se vidljivost lokalnih i nacionalnih autora u Međimurju te nastaviti unaprjeđivati suupravljanje programskim sadržajem u zgradi Doma kulture Jurice Muraja.

Cjelogodišnji program projekta ‘Murai 2.0’ formiran je kroz tri tematske cjeline od kojih svaka uključuje po 4 javna programa koji će se održavati u KEC-u Murai. U prvom Javnom pozivu odabrano je 9 programa, a ovim Javnim pozivom odabrat će se posljednja 3 programa i to 2 iz cjeline MURAI InterFaze i 1 iz cjeline MURAI Refleksije. Dodatno, iz projekta ‘Murai 2/24’ otvaraju se dvije nove tematske cjeline – MURAI Mozaik i MURAI Future – te će iz svake biti odabrana po 3 programa.

Tematske cjeline

MURAI InterFaze obuhvaća programe koji preispituju kako, u doba tehnološkog napretka i sveprisutne digitalizacije, digitalni i virtualni prostori mijenjaju našu percepciju stvarnosti. Programi tematski istražuju ovaj odnos, preispituju granice između virtualnog i fizičkog svijeta, propituju kako suvremena umjetnost reflektira, reagira i redefinira te granice, stvarajući nove načine interakcije, percepcije i postojanja. Programi razmatraju i istražuju: interakciju između digitalnih tehnologija i fizičkog prostora, načine na koje digitalno oblikuje, proširuje ili ograničava naša fizička iskustva, refleksije na utjecaj digitalne tehnologije na suvremeni život, kulturu i umjetnost, ispitivanje kako digitalne tehnologije mijenjaju percepciju, interakciju i razumijevanje materijalnog svijeta.

MURAI Refleksije je posvećen dubokom razmatranju izazova i mogućnosti 21. stoljeća i obuhvaća programe koji potiču preispitivanje ključnih društvenih, političkih i kulturalnih izazova današnjice, od tehnološkog napretka, društveno-političkih previranja, do novih oblika komunikacije i izražavanja. Programi propituju kako se suvremena umjetnost odnosi prema izazovima, istražuje različite perspektive, tumačenja i refleksije suvremenih umjetnika na dominantne diskurse našeg vremena. Programi razmatraju i istražuju: interpretaciju ključnih društvenih, političkih i tehnoloških fenomena 21. stoljeća.; refleksiju na globalne izazove poput klimatskih promjena, migracija, nejednakosti, identiteta i tehnološke dominacije; kritički pristup suvremenim narativima, mitovima i paradigmama; analizu kako umjetnost može utjecati, redefinirati ili čak preokrenuti dominantne diskurse.

MURAI Mozaik teži spajanju tradicionalnih i suvremenih umjetničkih formi u jedinstvenom, interdisciplinarnom okruženju. Program se fokusira na istraživanje kako tradicionalne umjetničke i kulturne prakse mogu biti reinterpretirane, revitalizirane i rekontekstualizirane kroz suvremene medije i tehnologije. Tako programi ove cjeline teže premošćivanju jaza između generacija i stvaranju inkluzivnog prostora u kojem se mogu izraziti različite umjetničke i kulturne perspektive.

MURAI Future je, kao svojevrsni inkubator, posvećen mladim umjetnicima do 30 godina. Cilj je olakšati im pristup resursima i prilikama za izlaganje i poticati razvoj i implementaciju inovativnih umjetničkih projekata koji koriste nove tehnologije i otkrića; osigurati im platformu kroz koju mogu eksperimentirati, rasti i izgraditi svoje umjetničke i profesionalne putanje, dok istovremeno potiču socijalnu svijest i angažman. Program se fokusira na interdisciplinarni pristup, kombinirajući umjetnost s tehnologijom i društvenim znanostima kako bi se stvorili novi, dinamični oblici izraza.

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu predstavnici i članovi udruga, umjetničkih organizacija i neformalnih grupa te pojedinci i pojedinke. Poziv je namijenjen svim umjetnicima, aktivistima, društvenim akterima te građanima s područja Republike Hrvatske.

Što se može prijaviti?

Prijaviti se mogu javni programi koji odgovaraju na teme definirane cjelinama InterFaze, Refleksije, Mozaik i Future kroz interaktivni društveno-kulturni događaj i/ili suvremenu umjetničku praksu poput izložbi, predstava, performansa, projekcija, instalacija, intervencija, koncerata, književnih večeri i radionica. Prihvatljive su sve umjetničke discipline, uključujući i ne ograničavajući se na: vizualne umjetnosti (slikarstvo, skulptura, instalacije, fotografija, video umjetnost i dr.); izvedbene umjetnosti (kazalište, ples, performans, glazba i interdisciplinarne izvedbene prakse); novi mediji (digitalna umjetnost, virtualna i proširena stvarnost, interaktivne instalacije); književne i narativne forme (poezija, kratke priče, eseji i druge forme); edukativne i participativne programe (radionice, predavanja, diskusije i dr.).

Koje je vrijeme realizacije?

Kulturni i umjetnički programi za 2024. godinu odabrani ovim Javnim pozivom realizirat će se od lipnja do prosinca 2024. godine, prema kalendaru raspoloživosti zgrade za navedeni period.

Koliko će programa dobiti podršku?

Ovim pozivom bit će podržano maksimalno 9 javnih programa.

Koji su uvjeti?

Predloženi programi moraju odgovarati zahtjevima ovog poziva te biti u skladu s Pravilnikom o korištenju zgrade Doma kulture Jurice Muraja i moraju odgovarati zahtjevima ovog poziva:

 • Obavezno je ispunjavanje svih podataka o autoru/organizatoru i programu u prijavnici s jasnim opisom na koji je način program kompatibilan s kriterijima ovog Poziva.
 • Starost programa ne smije biti dulja od 12 mjeseci od datuma objave prvog Javnog poziva za društveno-kulturne i umjetničke programe u 2024., odnosno od 9.12.2022. godine.
 • Moguća je jedna prijava po autoru, a participacija autora u više prijavljenih programa neće biti dvostruko financirana.
 • Autori i programi koji su odabrani i realizirani, ili imaju dogovoren termin realizacije, na prvom Javnom pozivu za društveno-kulturne i umjetničke programe u 2024. godini nisu prihvatljivi prijavitelj.
 • Program za krajnje korisnike (publiku) mora biti javan i besplatan.
 • PDCCK potiče umrežavanje i suradnju u svrhu daljnjeg razvoja organizatora, programa i sadržaja zbog čega će prilikom odabira programa Programski odbor zadržati pravo prijedloga spajanja dva ili više programa manjeg obujma te komplementarnog sadržaja u jedan program.

Provoditelj Javnog poziva PDCCK zadržava pravo preraspodjele programa između pojedinih programskih cjelina.

Što je uključeno?

Odabrani programi mogu koristiti prostor i svu tehničku opremu zgrade Doma kulture Jurice Muraja. Za odabrane programe PDCCK će osigurati novčanu potporu u iznosu od minimalno 513,21 EUR (IZNOS PREDSTAVLJA UKUPAN TROŠAK) po programu, a isplata će biti isključivo temeljem ugovora o autorskom djelu. Porez na dohodak i prirez te doprinose obračunava i plaća Naručitelj u skladu s dostavljenom potvrdom o statusu umjetničkog djelovanja, ukoliko izvoditelj istu posjeduje.

Kako prijaviti program?

Projekti se mogu prijaviti isključivo putem formulara kojemu možete pristupiti na sljedećoj poveznici, a sama prijava šalje se na mail: info@pdcck.hr

Krajnji rok za prijavu je petak, 24. svibnja 2024. godine, do 23:59.

Obvezno je upisati sve tražene podatke u obrazac i popisati dokumente koji su priloženi prijavi. Prijava se podnosi isključivo na hrvatskom jeziku. Priloženi dokumenti (životopis, opis projekta i sl.) također trebaju biti napisani na hrvatskom jeziku. Originalni dokumenti poput diplome s inozemnog sveučilišta mogu biti na engleskom ili drugom stranom jeziku. Svi traženi dokumenti moraju se priložiti zajedno s prijavom, u protivnom ona neće biti važeća. Nadopuna prijava neće se prihvaćati.

Prijave koje neće biti dostavljene u zadanom roku neće biti prihvaćene.

Objava rezultata na službenim stranicama PDCCK smatrat će se obaviješću svim prijavljenima.

Odabrani programi održavat će se jednom na mjesec, svaki mjesec jedan program iz svake cjeline, pa odabrani izvoditelji moraju biti spremni prijavljeni program održati već u lipnju 2024. godine.

Što prijava mora sadržavati?

 1. Ispunjeni obrazac za prijavu
 2. Životopis autora – Europass ili format po želji
 3. Izjavu o starosti programa
 4. Potvrdu umjetničke strukovne udruge – ako je primjenjivo
 5. Priloge (opcionalno – dosadašnja postignuća i radovi, objave u medijima, na društvenim mrežama i sl.)

Kako će se odabrati programi?

Programski odbor Platforme, kojeg čine stručnjaci iz područja umjetnosti i kulture, odabrat će programe najkasnije 14 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Rok za objavu rezultata ovoga Poziva je 3 dana od donošenja odluke o odabranim programima.

Natječajna dokumentacija:

DODATNI_JAVNI-POZIV-MURAI-2_2024PREUZMI

DODATNI_OBRAZAC-ZA-PRIJAVU-PROGRAMA_MURAI-2_2024PREUZMI

DODATNI_Izjava-o-starosti-programa_MURAI-2_2024PREUZMI

DODATNI_Kriteriji-za-ocjenjivanje-programaPREUZMI

Pravilnik_ZGRADA-MURAIPREUZMI

Za sve dodatne informacije obratite se na:

Bojana Španiček Kanoti, programska i projektna koordinatorica

bojana@pdcck.hraktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content