Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 111/21,), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 45. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Služben glasnik Međimurske županije“ broj 08/22.), općinski načelnik raspisuje

J A V N I  P O Z I V
ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokanih elektroničkih medija u 2023. godini.

Zakonom o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 111/21,) propisano je da su elektronički mediji audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije. Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Sveti Juraj na Bregu, događaji od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, tematske emisije, objave koje su izdvojene u tematske cjeline, pojedinačne objave i sl., sa ciljem zadovoljavanja potreba građana Općine Sveti Juraj na Bregu. Cilj financiranja proizvodnje i objave programskih sadržaja je informiranje građana o projektima i programima Općine Sveti Juraj na Bregu, razvoj odgoja i obrazovanja, znanosti i sport, promicanje ravnopravnosti spolova, zaštita okoliša i zdravlja građana, poticanje multikulturalnosti i njegovanje baštine, poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine Sveti Juraj na Bregu, aktivnostima i uopće o radu Općine Sveti Juraj na Bregu kojim se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi građana.

KRITERIJI TEMELJEM KOJIH ĆE SE UTVRĐIVATI PREDNOST PRIJAVLJENOG PROJEKTA/PROGRAMA

1. Usmjerenost programskog sadržaja na lokalnu tematiku (najave, praćenje i izvještavanje o događajima na području Općine Sveti Juraj na Bregu), usmjerenost na teme iz područja nadležnosti Općine Sveti Juraj na Bregu koje su od interesa za građane (projekti, programi, odluke i usluge Općine Sveti Juraj na Bregu namijenjene građanima)

Broj bodova 0 – 10

2. Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji predlaže i pozicija predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje objavljivanje kod radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i sl.)

Broj bodova 0 – 10

3. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju predloženog programskog sadržaja i njegova prilagođenost krajnjoj publici, građanima Općine Sveti Juraj na Bregu

Broj bodova 0 – 10

4. Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga, gledanost, slušanost, pregledi sadržaja na internetu na području Općine Sveti Juraj na Bregu (priložiti istraživanje recentnijeg datuma i/ili analitiku o slušanosti radijskog programa prijavitelja, odnosno o količini pregleda programskih sadržaja elektroničke publikacije)

Broj bodova 0 – 10

5. Potencijal dodatnih mogućnosti korištenja programskog sadržaja i dosega predloženih objava putem društvenih mreža prijavitelja (prisutnost prijavitelja na društvenim mrežama i broj pratitelja)

Broj bodova 0 – 10

Ukupno max. 50 bodova

UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici regionalnih i lokalnih elektroničkih medija koji su upisani u knjige pružanja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije koji djeluju na području Međimurske županije.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji imaju nepodmirene obaveze prema Općini Sveti Juraj na Bregu što će utvrditi Povjerenstvo u poslovnim evidencijama i nakladnici koji nemaju programe lokalnog karaktera kojima se ostvaruju interesi građana Općine Sveti Juraj na Bregu.

SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava na Javni poziv podnosi se putem obrasca prijave (u prilogu Javnog poziva) koji moraju biti uredno ispunjeni te potpisan i ovjeren službenim pečatom. Obrazac I. sadrži podatke o podnositelju prijave. Obrazac II. sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Obrasci prijave mogu se preuzeti na službenoj internetskoj stranici Općine Sveti Juraj na Bregu: Obrazac I i Obrazac II

Obrasci moraju biti ispunjeni u cijelosti, potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjereni pečatom.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Sveti Juraj na Bregu, odnosno zaključno do 17.02.2023. godine do 15:30 sati. Prijave se šalju preporučeno poštom na adresu Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, s naznakom „Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini – ne otvaraj“.

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave i prijave podnositelja koje ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva. Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Sveti Juraj na Bregu. Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donosi općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva.

REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA, POTPISIVANJE UGOVORA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Sveti Juraj na Bregu www.svetijurajnabregu.hr u roku od 3 dana od dana donošenja Odluke o odabiru. Nakladnik koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru korisnika. 

Prigovor se podnosi općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave Odluke o odabiru korisnika. Nakladnici koji su ostvarili pravo na sklapanje ugovora sklopit će ugovor sa Općinom Sveti Juraj na Bregu u kojem će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Sveti Juraj na Bregu.

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                         Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.

Scroll to Top Skip to content