JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga u 2023. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21.) općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija
udruga u 2023. godini

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga projekata/programa/ manifestacija svih korisnika Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu.

U 2023. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv i to samo oni gdje planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 100.000,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 150,00 EUR po pojedinom projektu/programu/manifestaciji.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

            1. kultura,
            2. tehnička kultura,
            3. sport,
            4. ostalo.

II.

Pod korisnicima Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu podrazumijevu se organizacije civilnog društva i druge pravne i fizičke osobe, a naročito:

            1. Kulturne ustanove i institucije, udruge,
            2. Organizacije tehničke kulture,
            3. Sportski klubovi i udruženja,
            4. Udruženja građana,
            5. Ostale udruge građana i pojedinci.

III.

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa/ manifestacije su:

 1. neposredna ili posredna korist za društvenu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva na području Općine Sveti Juraj na Bregu,
 2. aktivnosti utvrđene projektom/programom/manifestacijom doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Sveti Juraj na Bregu,
 3. organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu projekta/programa/manifestacije,
 4. uspješnost u dosadašnjoj provedbi projekata/programa/manifestacije,
 5. realan odnos troškova i očekivanih rezultata projekta/programa/manifestacije,
 6. suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Općine Sveti Juraj na Bregu, Međimurske županije, inozemstva,
 7. inovativnost i primjenjivost projekta/programa/manfestacije,
 8. sufinanciranje iz drugih izvora (Međimurske županije, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i slično) te
 9. uređen sustav prikupljanja članarina.

IV.

Uvjeti koje udruge moraju zadovoljavati za dodjelu sredstava za sufinanciranje prijavljenih projekata/programa/manifestacija su sljedeći:

 1. da su upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar,
 2. da su upisane u Registar neprofitnih organizacija,
 3. da su se svojim statutom opredjelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 4. da su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu,
 5. da u tekućoj godini nisu korisnici financijske potpore za istu svrhu iz drugih izvora,
 6. da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdrastveno osiguranje i plaćanja poreza  i drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine;
 7. da se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta/programa/manifestacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja projekta i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge  (NN br. 26/15.) i Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 37/21.),
 8. da projekt/program/manifestacija bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan, koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Općine, sukladno kriterijima iz točke III. ovog Javnog poziva.

V.

Predlagatelji projekata/programa/manifestacija obvezni su dostaviti:

 1. Ispunjeni, potpisani i ovjeren  Obrazac A – podaci o udruzi,
 2. Ispunjeni, potpisani i ovjereni Obrazac B – osnovni podaci o projektu,
 3. Ispunjeni, potpisani i ovjereni Obrazac C – financijski plan,
 4. Ispunjeni, potpisani i ovjereni Obrazac D – nepostojanje dvostrukog financiranja,
 5. Presliku Rješenja o upisu u Registar neprofitnih organizacija te    
 6. Potpisanu izjavu o partnerstvu, ako postoje partneri na projektu.

VI.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja te koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

 1. moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta/programa/manifestacije,
 2. nužni su za provođenje projekta/programa/manifestacije koji je predmet dodjele financijskih sredstva,
 3. trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljaja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti,
 4. troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za projekt/program/manifestaciju,
 5. troškovi potrošne robe,
 6. troškovi podugovaranja te
 7. administrativni troškovi.

Prihvatljivim se neće smatrati sljedeći troškovi:

 1. dugovi i stavke za pokrivanje gubitka ili dugova,
 2. dospjele kamate,
 3. stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,
 4. kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa/manifestacije, kada se vlasništvo mora prenijeti na korisnika financiranja i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa/manifestacije,
 5. gubici na tečajnim razlikama ili
 6. zajmovi trećim stranama.

VII.

Prijedlozi projekata/programa/manifestacija dostavljaju se na adresu:

Općina Sveti Juraj na Bregu
„Povjerenstvo za dodjelu financijskih potpora“
Pleškovec 29
40311 Lopatinec

uz naznaku „Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga iz Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu u 2023. godini – NE OTVARAJ“.

Prijedlozi se šalju preporučenom poštom ili se dostavljaju u zatvorenoj omotnici predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Juraj na Bregu.

Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa/manifestacije je 03.03.2023. godine.

 

VIII.

Neće se razmatrati prijedlozi koji su nepotpuni i nepravovremeni te prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanoj prijavnici.

IX.

Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Sveti Juraj na Bregu
Obrasci uz javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2023.g. – Word

Obrasci se popunjavaju ručno ili pomoću računala.

Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na br. tel. 040/855-298 ili na e-mail: eu@svetijurajnabregu.hr

                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                    Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.

Scroll to Top Skip to content