Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel-komunalni redar

KLASA:112-02/21-01/01
URBROJ: 2109/16-01-21-4

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.)  i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za komunalnog redara od 04. ožujka 2021. godine, načelnik Općine Sveti juraj na Bregu objavljuje:

NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Juraj na Bregu
– Komunalni redar– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme – 40 sati tjedno,
uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti za prijam:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima*

* Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Ukoliko izabrani kandidat u primjerenom roku ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane natječajem.

Posebni uvjeti za prijam:

 1. gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje
 2. položen državni stručni ispit*
 3. vozačka dozvola ( B –  kategorija).
 4. poznavanje rada na računalu

* Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji  prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz osobno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 4. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)
 5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 6. dokaz o radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene stručne spreme i struke)
 7. izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)
 8. osobno potpisanu izjavu kandidata u izvorniku o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 9. dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, osobno potpisana izjava i slično)

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat  koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17. i 98/19.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. spomenutog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj, dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom: „Natječaj za prijam u službu -komunalni redar“

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Postupak prijma u službu obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općine Sveti Juraj na Bregu, www.svetijurajnabregu.hr

Na web stranici  Općine Sveti Juraj na Bregu, www.svetijurajnabregu.hr i oglasnoj ploči Općine objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                      OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za radno mjesto službenika – komunalni redar u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Juraj na Breguaktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content