Katastarska izmjera k.o. Zasadbreg je u završnoj fazi

Na području Općina Sveti Juraj na Bregu i Šenkovec provodi se katastarska izmjera temeljem Ugovora o javnoj nabavi usluga na području postojeće katastarske općine Zasadbreg i manjim dijelom na području k.o. Lopatinec, na površini od 1283 hektara, a financira ju Državna geodetska uprava temeljem višegodišnjeg programa katastarskih izmjera.

Katastarsku izmjeru provodi tvrtka Geo-Gauss d.o.o. iz Čakovca kao nositelj Zajednice gospodarskih subjekata u kojoj je tvrtka Vektra d.o.o. iz Varaždina član, a tvrtke Geoplan d.o.o. i RTK inženjering d.o.o. iz Čakovca podugovaratelji. U cijeli tim su uključeni i pravni stručnjaci iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Damjanović, Golenko, Damjanović Barić iz Čakovca.

To je opsežan projekt koji traje od 1-2 godine, a podrazumijeva širok spektar radova, a konačan rezultat katastarske izmjere je potpuno novi katastarski operat i nova zemljišna knjiga gdje se evidentira stvarno stanje .

Terenski radovi na obilježavanju, prikupljanju i obradi podataka o katastarskim česticama, zgradama, o nositeljima prava na katastarskim česticama, o posebnim pravnim režimima i zgradama je završen sredinom 2023. godine.

Nakon terenskih radova prikupljeni podaci s terena su obrađeni, te su izrađeni elaborati katastarske izmjere za 4 nove katastarske općine. Odlukom o određivanju područja, imena i imena katastarskih općina koju je 16. veljače 2024. godine donio glavni ravnatelj Državne geodetske uprave uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za pravosuđa i uprave formirane su nove katastarske općine k.o. Brezje, k.o. Knezovec i k.o. Mali Mihaljevec, a preostali dio će se nastaviti voditi kao k.o. Zasadbreg.

U zemljišnoj knjizi se sada podaci na području postojeće katastarske općine Zasadbreg vode u najmanje 7 glavnih knjiga (V brežni kotar, VII brežni kotar, Mali Mihaljevec, Mačkovec, Šenkovec, Slakovec, Krištanovec) s duplom numeracijom katastarskih čestica u katastru i zemljišnoj knjizi. Nakon ovog postupka svi podaci će biti objedinjeni u Bazu zemljišnih podataka (BZP), te više neće biti razlike između katastra i zemljišne knjige.

Predočavanje rezultata terenske izmjere provodi se u terenskom uredu u dvorani Doma kulture Jurica Murai na adresi Pleškovec 25

Od 22. studenog 2023. godine provodi se predočavanje elaborata katastarske izmjere po novim katastarskim općinama u terenskom uredu u dvorani Doma kulture Jurica Murai na adresi Pleškovec 25, gdje se predočavaju prikupljeni i obrađeni podaci katastarske izmjere, te se prikupljaju dodatni podaci za upis akata o uporabi zgrada, te drugi potrebni podaci za sastavljanje popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišno-knjižnih uložaka za svaku katastarsku česticu po novom stanju.

Postojeće stanje podataka u zemljišnim knjigama je takvo da se u pojedinim z.k. ulošcima nalazi više zemljišno-knjižnih čestica, a broj upisanih osoba u z.k. izvatku često iznosi od 20 do 50 upisanih osoba, a nerijetko i do 300 osoba.

Zbog nesređenog zemljišno-knjižnog stanja, u posljednjih 70-tak godina zemljišno-knjižna evidencija uglavnom se održavala na razini posjednika u katastru, a u velikom broju slučajeva niti tako, već su nositelj prava samo u naravi, bez upisa u evidencije ili pisanog traga o pravnim poslovima u evidencijama raspolagali nekretninama i posjedovali ih. Čest je slučaj da su se u zemljišne knjige upisivali svi zakonski nasljednici na sve nekretnine na kojima je bio upisan njihov prednik, a u naravi su se između sebe dogovorili kome će koja nekretnina pripasti, ali to nije tako upisano u zemljišne knjige.

Sada nove generacije formalno nasljeđuju i upisuju se u zemljišne knjige i traže svoje nasljedstvo, iako su njihovi prednici na mnogim nekretninama bili upisani samo formalno sa svom svojom braćom, odnosno zakonskim nasljednicima. Kada se takav način raspolaganja i upisa ponovi kroz dvije ili tri generacije, postojeća zemljišno-knjižna, odnosno katastarska evidencija nije više ni u kakvoj korelaciji sa stanjem na terenu.

Pojedini nositelji prava na nekretninama pristupaju na predočavanje a da nisu evidentirani niti u jednoj evidenciji, te donose privatno sastavljene isprave koje nisu bile provedene niti u katastru niti u zemljišnoj knjizi jer su nepodobne za provedbu, ali temeljem tih isprava su u naravi u posjedu nekretnina, te ih dugi niz godina nesmetano koriste. Ukoliko je potrebno, takve osobe se na predočavanju upućuju da same pozovu vjerodostojne svjedoke kako bi dodatno potkrijepile te svoje isprave. 

Na sličan način se upućuju i nasljednici upisanih, a pokojnih osoba, da same pozovu vjerodostojne svjedoke (braću, sestre, ili barem nekoga od njih..) kako bi potkrijepile svoje tvrdnje da su određenu nekretninu baš oni naslijedili kada to iz nekog razloga nije provedeno u zemljišnim knjigama i katastru i da ju nesmetano posjeduju dugi niz godina.

Ako se tome pridodaju i određena stvarna ili obvezna prava trećih osoba koja su na tako izvršenim zemljišno-knjižnim upisima u međuvremenu zabilježena ili uknjiženja (ugovori o doživotnom uzdržavanju, služnosti plodouživanja, prisilna ili dobrovoljna založna prava, tražbine socijalne pomoći i sl.), dolazi se do iznimno kompleksnih pravnih i činjeničnih situacija koja se treba prenijeti u prijedlog postojećeg novog stanja, vodeći pritom računa o stečenim pravima svih uključenih, kako onih upisanih u zemljišnoj knjizi, tako i dugogodišnjih istinitih i poštenih posjednika.

Na sličan način je potrebno ispravno evidentirati nekretnine općih dobara kojima upravljanju javna poduzeća bez obzira jesu li ili nisu te nekretnine upisane u postojećim evidencijama, te voditi računa o svim upisanim teretima i ovlaštenicima (Porezna uprava, banke, privatne osobe, i dr.).

O zahtjevnosti postupka govori podatak da se na području katastarske izmjere Zasadbreg, temeljem identifikacije, radi o cca 70.000 upisanih osoba u zemljišnoj knjizi i katastru (a cijela Međimurska županija ima cca 120.000 stanovnika !?). Kroz analizu i dosadašnji rad utvrdili smo da se radi o 4 do 5 generacija kroz povijest upisanih osoba, od kojih su mnogi već dugi niz pokojni, pa je tijekom predočavanja često potrebno utvrđivati cijela rodoslovna stabla kako bi se mogli utvrditi i prikupiti podaci za sastavljanje izjava koje će biti čvrst temelj prijedloga za sud u svrhu donošenje odluka o sastavljanju zemljišno-knjižnog uloška, odnosno verifikaciju predloženih popisnih listova.

Predočavanje podataka katastarske izmjere i prikupljanje tih podataka je izuzetno zahtjevno, te stoga cijeli tim ulaže velike napore kako bi rezultati predočavanja sadržavao kompletne i vjerodostojne podatke. To podrazumijeva komunikaciju sa što više uključenih strana, kako onih koji se neposredno odazovu pozivu na predočavanje, tako i onih koje je potrebno naknadno kontaktirati, zavisno o stanju u postojećim evidencijama te činjeničnom stanju utvrđenom u komunikaciji sa strankama u postupku predočavanja rezultata katastarske izmjere.

Svi poslovi u terenskom uredu u dvorani Doma kulture Jurica Murai na adresi Pleškovec 25 biti će završeni prije općinskog praznika Jurjevo

Predočavanje rezultata katastarske izmjere za k.o. Brezje, k.o. Knezovec i k.o. Mali Mihaljevec je završeno, a za područje naselja Zasadberg, odnosno preostalog dijela koji će se nastaviti voditi kao k.o. Zasadbreg predočavanje rezultata katastarske izmjere počinje od četvrtka 14.3.2024. godine, a završava 16.4.2024. godine. Nakon toga se terenski ured u dvorani Doma kulture Jurica Murai na adresi Pleškovec 25 zatvara.

Izvoditelji šalju pozive na kućnu adresu, te pozivaju nositelje prava na nekretninama na području na kojem se provodi katastarska izmjera i ostale zainteresirane stranke da po zaprimanju pisanog poziva na istaknuti dan i sat u pozivu pristupe predočavanju, kako bi im se predočili podaci iskazani u popisnim listovima (AI, AII, B, C) te na katastarskom planu te kako bi zaštitili svoja prava i interese u postupku katastarske izmjere.

Po završetku predočavanja izrađuje se elaborat katastarske izmjere koji se pregledava i potvrđuje od strane Državne geodetske uprave i upućuje nadležnim Općinskim sudovima na nastavne postupke sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka odnosno verifikacije sastavljenih popisnih listova.

Voditelj projekta:

Jeronim Moharić, mag.ing.geod et geoinf.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content