JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u suvlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15. i 94/17.) i Odluke Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu o prodaji nekretnina kat.čest.br. 8078/1; k.o. Lopatinec („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/22.) općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u suvlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu

1. Predmet prodaje:

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine upisane kod Općinskog suda u Čakovcu –Zemljišno knjižni odjel Čakovec u zk.ul.br. 689; k.o. V Brežni Kotar; zk.čest.br. 179/6, u vlasništvu 1/3 (identična sa kat.čest.br. 8078/1; k.o. Lopatinec, površine 784m2) voćnjak, površine 218 čhv-a, u stanju „viđeno-kupljeno“.

2. Uvjeti za kupnju nekretnina:

Pravo na kupnju predmetne nekretnine imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u RH.

3. Početna prodajna cijena nekretnina:

Početna kupoprodajna cijena za nekretninu iz točke 1. iznosi 809,61 EUR.


4. Obvezni sadržaj i prilozi ponude:

Pisana ponuda mora sadržavati:
4.1. Ime i prezime, OIB te adresu  ponuditelja (ako je  fizička osoba), odnosno  tvrtku, OIB i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba)
4.2. Iznos ponuđene kupoprodajne cijene i rok plaćanja koji ne može biti dulji od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora
4.3. Izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete ovog Javnog natječaja
4.4. Datum ponude i vlastoručan potpis ponuditelja
4.5. Priloge: presliku osobne iskaznice, odnosno presliku rješenja/isprave o upisu u sudski ili obrtni registar (za  strane  pravne  osobe  može i druga  odgovarajuća  isprava koja  dokazuje status pravne osobe).


5. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja:

5.1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu iznad početne, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je ponuđena cijena viša od početne te da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.

5.2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će se u roku do 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.


6. Zaključenje kupoprodajnog ugovora:

6.1. Općina Sveti Juraj na Bregu će sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljem  u  roku  od  8 dana  od  dana  donošenja  odluke  o  odabiru  najpovoljnijeg ponuditelja.
6.2. Općina  Sveti  Juraj  na  Bregu  će  izdati  kupcu  tabularnu  ispravu  radi  uknjižbe  prava vlasništva u zemljišnu knjigu tek po isplati cjelokupne kupoprodajne cijene. Isplata kupovnine u roku predstavljat će bitan uvjet ugovora.
6.3. Troškovi javnobilježničke ovjere, poreza na promet nekretnina i sve ostale troškove u vezi zaključenja ugovora i prijenosa vlasništva snosi kupac.

7. Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, s naznakom: „Ponuda za kupnju nekretnine – Okrugli Vrh“. Rok za dostavu ponude je do 28. ožujka 2023. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

8. Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti ovaj javni natječaj bez obrazloženja.

9. Prodaja se obavlja načinom “viđeno-kupljeno” što isključuje bilo kakve naknadne prigovore. Sve informacije u vezi predmetnog natječaja i uvid u postojeću dokumentaciju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu (Anđelko Nagrajsalović mob. 098/473-829, email: nacelnik@svetijurajnabregu.hr). 

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content