JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2023. GODINI

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Općine Sveti Juraj na Bregu (“Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 05/15.), Povjerenstvo za javna priznanja Općine Sveti Juraj na Bregu objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU U 2023. GODINI

I.

Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Juraj na Bregu u 2023. godini i to:

Počasni građanin Općine Sveti Juraj na Bregu

Počasnim građaninom Općine Sveti Juraj na Bregu može biti proglašen državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Općine Sveti Juraj na Bregu, ostvarenju i razvoju demokracije i mira u Republici Hrvatskoj ili svijetu te napretku čovječanstva.

Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obaveze i ona se može opozvati, ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Počasnim građaninom Općine Sveti Juraj na Bregu ne može biti proglašena osoba koja ima prebivalište u Općini Sveti Juraj na Bregu.

Nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu za životno djelo

Nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem u Republici Hrvatskoj za postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Sveti Juraj na Bregu iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, odgoja i obrazovanja, ravnopravnosti spolova, promicanja ljudskih prava, zdravstva i socijalne skrbi, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih područja društvenog i gospodarskog života.

Zlatnik “Grb Općine Sveti Juraj na Bregu”

Zlatnik „Grb Općine Sveti Juraj na Bregu“ dodjeljuje se za dugogodišnji značajan doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Općine Sveti Juraj na Bregu. Zlatnik „Grb Općine Sveti Juraj na Bregu“ dodjeljuje se domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za dugogodišnji rad i doprinos u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, odgoja i obrazovanja, ravnopravnosti spolova, promicanja ljudskih prava, zdravstva i socijalne skrbi, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih područja društvenog i gospodarskog života.

Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu

Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu mogu se dodijeliti za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Općinu Sveti Juraj na Bregu, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. Godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu dodjeljuje se domaćoj, stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća u područjima:

 1. znanosti, odgoja i obrazovanja,
 2. umjetnosti i kulture,
 3. sporta i tehničke kulture,
 4. gospodarstva,
 5. zdravstva i socijalne skrbi,
 6. rada udruga.

Za svako od područja navedenih od 1) do 6) može se dodijeliti jedna Godišnja nagrada Općine Sveti Juraj na Bregu.

II.

Istoj fizičkoj ili pravnoj osobi godišnje se može dodijeliti samo jedno javno priznanje Općine Sveti Juraj na Bregu.

III.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu za životno djelo, Zlatnika „Grb Općine Sveti Juraj na Bregu“ i Godišnje nagrade Općine Sveti Juraj na Bregu imaju građani Općine Sveti Juraj na Bregu, domaće pravne osobe i načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu.

Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje Počasnim građaninom Općine Sveti Juraj na Bregu ima načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu.

IV.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Sveti Juraj na Bregu podnosi se u pisanom obliku i obvezno sadrži sljedeće podatke:

 1. ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
 2. prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
 3. osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi,
 4. naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te
 5. iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Sveti Juraj na Bregu.

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.), kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Na traženje Povjerenstva, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

V.

Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama Odluke o javnim priznanjima Općine Sveti Juraj na Bregu KLASA:061-01/15-01/01; URBROJ:2109/16-03-15-1 neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Juraj na Bregu donosi Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na način da se o svakom pojedinom prijedlogu Povjerenstva glasuje odvojeno.

VII.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Povjerenstvu poštom na adresu Općina Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Juraj na Bregu” ili osobno u Općinu Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, zaključno do 21. ožujka 2023.

VIII.

Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Općini Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, putem telefona broj 040/855-298 te putem elektroničke pošte na adresi: nacelnik@svetijurajnabregu.hr.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.

Scroll to Top Skip to content