JAVNA RASPRAVA o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu – ciljane izmjene i dopune

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i Zaključka općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu, KLASA:350-02/22-01/02, URBROJ:2109/16-01-22-65 od 29.11.2022., objavljuje se

JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu –

ciljane izmjene i dopune

 1. Javna rasprava će trajati od 12.12.2022. do 23.12.2022.
 2. Javni uvid u elaborat za javnu raspravu Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu – ciljane izmjene i dopune, moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, te na mrežnim stranicama Općine Sveti Juraj na Bregu, (https://www.svetijurajnabregu.hr/), kao i na mrežnim stranicama stručnog izrađivača (http://urbia.hr/).
 3. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 4/06., 10/15., 20/19., 2/20. – pročišćeni tekst) sadržan je u elaboratu Prijedloga za javnu raspravu.
 4. Javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu – ciljane izmjene i dopune organizirat će se u prostorijama Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec dana 15.12.2022. u 13:00 sati.
 5. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu – ciljane izmjene i dopune sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 23.12.2022. godine i to:
  ● postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  ● davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja
  ● upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Nositelju izrade Izmjena i dopuna Plana – Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu, na adresu iz točke 2.
 6. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.
 7. Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku ili nisu čitljivo napisani, ne mogu se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/22-01/02
URBROJ:2109/16-01-22-66
Pleškovec, 30. studenoga 2022.

                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                  Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp

Scroll to Top Skip to content