JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) i Odluke Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu o prodaji nekretnine (kat.čest.br. 5177 i 5206 k.o. Lopatinec) KLASA:406-01/22-01/04, URBROJ: 2109/16-03-22-5 od 13.07.2022. godine, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu


1. Predmet prodaje:
Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina upisanih kod Općinskog suda u Čakovcu:

Zemljišno knjižni odjel Čakovec, zk.ul.br. 4664 k.o. V Brežni Kotar, zk.čest.br. 453/1, u vlasništvu 1/1 (identična sa kat.čest.br. 5177 k.o. Lopatinec) livada Vučetinec površine 268 čhv-a.
i
zk.ul. br. 3824, k.o. V Brežni Kotar, zk.čest.br. 448/7, u vlasništvu 1/1 (identična sa kat.čest.br. 5206 k.o. Lopatinec) voćnjak Vučetinec, površine 642 čhv-a.


2. Uvjeti za kupnju nekretnina:
Pravo na kupnju predmetnih nekretnina imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u RH.


3. Početna prodajna cijena nekretnina:
Početna kupoprodajna cijena za kat.čest.br. 5177 k.o. Lopatinec iz točke 1. iznosi 3.000,00 kuna
i
za kat.čest.br. 5206 k.o. Lopatinec iz točke 1. iznosi 7.000,00 kuna.


4. Obvezni sadržaj i prilozi ponude:
Pisana ponuda mora sadržavati:
4.1. Ime i prezime, OIB te adresu  ponuditelja (ako je  fizička osoba), odnosno  tvrtku, OIB i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba)
4.2. Iznos ponuđene kupoprodajne cijene i rok plaćanja koji ne može biti dulji od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora
4.3. Izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete ovog Javnog natječaja
4.4. Datum ponude i vlastoručan potpis ponuditelja
4.5. Priloge: presliku osobne iskaznice, odnosno presliku rješenja/isprave o upisu u sudski ili obrtni registar (za  strane  pravne  osobe  može i druga  odgovarajuća  isprava koja  dokazuje status pravne osobe).


5. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja:
5.1.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu iznad početne, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je ponuđena cijena viša od početne te da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.
5.2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će se u roku do 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.


6. Zaključenje kupoprodajnog ugovora:
6.1.
Općina Sveti Juraj na Bregu će sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljem  u  roku  od  8 dana  od  dana  donošenja  Odluke  o  odabiru  najpovoljnijeg ponuditelja.
6.2. Isplata kupovnine u roku predstavljat će bitan uvjet ugovora.
6.3. Troškovi javnobilježničke ovjere, poreza na promet nekretnina i sve ostale troškove u vezi zaključenja ugovora i prijenosa vlasništva snosi kupac.


7. Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, s naznakom: „Ponuda za kupnju nekretnina – Vučetinec“. Rok za dostavu ponude je do 06. rujna 2022. godine do 15:30 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.


8. Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti ovaj Javni natječaj bez obrazloženja.


9. Prodaja se obavlja načinom “viđeno-kupljeno” što isključuje bilo kakve naknadne prigovore. Sve informacije u vezi predmetnog natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu (Anđelko Nagrajsalović mob. 098/473-829, email: nacelnik@svetijurajnabregu.hr). 

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.
aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content