Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) i Odluke Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu o prodaji nekretnina (kat.čest.br. 1028 i kat.čest.br. 1029, k.o. Zasadbreg) KLASA:406-01/20-01/06, URBROJ:2109/16-03-20-01 od 30.06.2020. godine, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu

1. Predmet prodaje:

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina upisanih kod Općinskog suda u Čakovcu –Zemljišno knjižni odjel Čakovec u  zk.ul. br. 5569, k.o. VII Brežni Kotar, zk.čest.br. 193/1, u vlasništvu 1/1 (identična sa kat.čest.br. 1029 k.o. Zasadbreg) kuća, izgrađeno zemljište, dvorište, livada i šuma u Zasadbregu ukupne površine 1429 m² i zk.čest.br. 194/7/2 (identična sa kat.čest.br. 1028, k.o. Zasadbreg) u naravi šuma, ukupne površine 688 m², u stanju „viđeno-kupljeno“.

2. Uvjeti za kupnju nekretnina:

Pravo na kupnju predmetnih nekretnina imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u RH.

3. Početna prodajna cijena nekretnina:

Početna kupoprodajna cijena za nekretninu iz točke 1. iznosi 8.000,00 Eura u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

4. Obvezni sadržaj i prilozi ponude:

Pisana ponuda mora sadržavati:
4.1. Ime i prezime, OIB te adresu  ponuditelja (ako je  fizička osoba), odnosno  tvrtku, OIB i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba)
4.2. Iznos ponuđene kupoprodajne cijene i rok plaćanja koji ne može biti dulji od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora
4.3. Izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete ovog Javnog natječaja
4.4. Datum ponude i vlastoručan potpis ponuditelja
4.5. Priloge: presliku osobne iskaznice, odnosno presliku rješenja/isprave o upisu u sudski ili obrtni registar (za  strane  pravne  osobe  može i druga  odgovarajuća  isprava koja  dokazuje status pravne osobe).

5. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja:

5.1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu iznad početne, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je ponuđena cijena viša od početne te da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.

5.2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će se u roku do 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

6. Zaključenje kupoprodajnog ugovora:

6.1. Općina Sveti Juraj na Bregu će sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljem  u  roku  od  8 dana  od  dana  donošenja  odluke  o  odabiru  najpovoljnijeg ponuditelja.
6.2. Općina  Sveti  Juraj  na  Bregu  će  izdati  kupcu  tabularnu  ispravu  radi  uknjižbe  prava vlasništva u zemljišnu knjigu tek po isplati cjelokupne kupoprodajne cijene. Isplata kupovnine u roku predstavljat će bitan uvjet ugovora.
6.3. Troškovi javnobilježničke ovjere, poreza na promet nekretnina i sve ostale troškove u vezi zaključenja ugovora i prijenosa vlasništva snosi kupac.

7. Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, s naznakom: „Ponuda za kupnju nekretnina – Zasadbreg“. Rok za dostavu ponude je do 20. listopada 2020. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

8. Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti ovaj javni natječaj bez obrazloženja.

9. Prodaja se obavlja načinom “viđeno-kupljeno” što isključuje bilo kakve naknadne prigovore. Sve informacije u vezi predmetnog natječaja i uvid u postojeću dokumentaciju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu (Anđelko Nagrajsalović mob. 098/473-829, email: nacelnik@svetijurajnabregu.hr). 

OPĆINSKI NAČELNIK

Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content