Popis vršitelja usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje s kojima Međimurske vode d.o.o. imaju sklopljen ugovor o javnoj usluzi

NAZIV OPĆINE/GRADA (obuhvaćena naselja)NAZIV VRŠITELJA USLUGA PRAŽNJENJA I ODVOZA IZ SEPTIČKIH ili SABIRNIH JAMA  CIJENA po kubnom metru (m³) (bez PDV-a)NARUDŽBA I INFORMACIJE (KONTAKTI)
Općina Sveti Juraj na Bregu (za naselja Dragoslavec, Frkanovec, Okrugli Vrh, Pleškovec dio, Vučetinec dio i Zasadbreg dio)  GKP ČAKOM d.o.o. Mihovljan, Mihovljanska 10, OIB 14001865632
Cijena je 113 kn/ m³   i odvoz se vrši na Pročistač otpadnih voda Čakovec, radnim danom u razdoblju: ljetno radno vrijeme: od 6.00 – 14.00 sati zimsko radno vrijeme: od 7,00 – 15.00 sati (izvan radnog vremena prijevoz se ne vrši).   Naručitelj (fizička ili pravna osoba iz navedenog naselja) plaća uslugu direktno vršitelju usluge.    
Narudžbe na tel. 040/372-466   Nazvati 2-3 dana prije pražnjenja i odvoza radi dogovora, minimalna količina za pražnjenje i odvoz je 5 m³

Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje

Djelatnost pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, što uključuje i pražnjenje i odvoz mulja iz malih sanitarnih uređaja je prema definiciji Zakona o vodnim uslugama dio javne odvodnje.

Individualni sustav odvodnje je tehnički i tehnološki povezan skup građevina, vodova i opreme za odvodnju i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda iz jednog ili više kućanstava i/ili jednog ili više poslovnih prostora, koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje; individualni sustavi odvodnje osobito uključuju odvodne kanale, sabirne jame, male sanitarne uređaje, uređaje za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda, ispuste, kućne vodove i dr.

Temeljem članka 11. st. 4. Zakona o vodnim uslugama, Međimurske vode d.o.o. Čakovec su kao javni isporučitelj vodnih usluga, djelatnost pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje povjerile gospodarskim subjektima temeljem provedenog javnog natječaja i sklapanjem ugovora o nabavi javnih usluga.

U skladu sa Općim uvjetima isporuke vodnih usluga te Odlukom o odvodnji otpadnih voda, na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje, otpadne se vode ispuštaju u septičku ili sabirnu jamu, odnosno putem odgovarajućeg malog sanitarnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u prijemnik, a sukladno uvjetima utvrđenim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine br. 26/2020).

Za narudžbu pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (osobito iz septičkih ili sabirnih jama) potrebno je kontaktirati vršitelja usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda.  

Septičke i sabirne jame moraju biti izgrađene sukladno uvjetima utvrđenim u propisima kojima se uređuje gradnja te odredbama Odluke o odvodnji otpadnih voda, a to znači da se moraju projektirati i graditi tako da se osigura vodonepropusnost, strukturalna stabilnost i funkcionalnost istih.

U septičke i sabirne jame mogu se ispuštati sanitarne otpadne vode i tehnološke otpadne vode kojima koncentracija opasnih i drugih tvari ne prekoračuje dopuštene granične vrijednosti emisija otpadnih voda propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Oborinske i površinske vode ne smiju se ispuštati u septičke i sabirne jame.

Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja septičkih i sabirnih jama po javnim ili privatnim površinama.

Sadržaj septičkih i sabirnih jama obavezno je potrebno dovoziti na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Čakovec, UPOV Podturen, UPOV Donji Kraljevec), putem gospodarskog subjekta kojem je javni isporučitelj vodnih usluga ugovorom povjerio obavljanje djelatnosti pražnjenja i odvoza.

Septičke i sabirne jame moraju imati otvor za održavanje i pražnjenje otpadnih voda te uzimanje uzoraka za kontrolu kakvoće otpadnih voda, zatvoren poklopcem minimalnog promjera 60 cm.

Vlasnik građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode treba omogućiti nesmetani pristup septičkoj, odnosno sabirnoj jami, u cilju odgovarajućeg održavanja i pražnjenja iste. Pristup uključuje i potrebno otkopavanje do poklopca jame.

Septičke i sabirne jame moraju se nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja jame.

Visinska razlika od dna septičke ili sabirne jame do mjesta pristupa posebnog vozila (cisterne za pražnjenje) ne smije biti veća od 6 m.

Udaljenost od ulaznog okna u septičku ili sabirnu jamu do mjesta pristupa cisterne za pražnjenje ne smije biti veća od 20 m.

Septičke i sabirne jame prazni isključivo pravna ili fizička osoba koja ima ugovor za pružanje javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje s javnim isporučiteljem otpadnih voda.

Javni isporučitelj vodne usluge vodi evidenciju održavanja i pražnjenja septičkih i sabirnih jama na području na kojem pruža navedenu uslugu, a temeljem podataka koje je dužna dostavljati pravna ili fizička osoba koja ima ugovor za pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje s javnim isporučiteljem otpadnih voda.

Javni isporučitelj vodne usluge nadzire pražnjenje individualnih sustava odvodnje putem vodnog redara.

Vodni redar provodi upravni postupak i izdaje rješenje kojim se naređuje pravnoj ili fizičkoj osobi koja postupa protupravno da mora poduzimati radnje u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Vodni redar izdaje naredbu na postupanje u skladu s Zakonom o vodnim uslugama, Zakonom o vodama, a osobito slijedeće naredbe s područja djelatnosti pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje:

  • redovito održavanje i pražnjenje individualnih sustava odvodnje,
  • pražnjenje i odvoz sadržaja iz individualnih sustava odvodnje putem javnog isporučitelja vodnih usluga ili gospodarskog subjekta kojem je javni isporučitelj vodnih usluga ugovorom povjerio obavljanje djelatnosti pražnjenja i odvoza,
  • zabrana ili ograničenje ispuštanja opasnih ili drugih onečišćujućih tvari u individualni sustav odvodnje, suprotno Odluci o odvodnji otpadnih voda

Ukoliko pravna ili fizička osoba ne postupi po naredbi vodnog redara, čini prekršaj prema članku 84. st.1.točka 15. te st. 2 i 3.  Zakona o vodnim uslugama za koji su propisane novčane kazne u visini od 10.000 – 50.000 kn za pravne osobe odnosno od 1.000 –5.000 kn za fizičke osobe te odgovorne osobe u pravnoj osobi.

Ukoliko vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine ne prazni individualni sustav odvodnje putem gospodarskog subjekta kojem je javni isporučitelj vodnih usluga ugovorom povjerio obavljanje djelatnosti pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje i pod nadzorom vodnog redara, čini prekršaj prema članku 225. st.1.točka 11. Zakona o vodama za koji su propisane novčane kazne u visini od 20.000 – 100.000 kn za pravne osobe i 2.000 – 10.000 kn za fizičke osobe odnosno odgovorne osobe u pravnoj osobi.aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content