Javni poziv za kandidaturu u Savjetu mladih Općine Sveti Juraj na Bregu

Temeljem članka 10. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.), članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveti Juraj na Bregu (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 04/19.) i članka 28. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/18.) Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu objavljuje

Javni poziv za kandidaturu u Savjetu mladih Općine Sveti Juraj na Bregu

I.
Savjet mladih Općine Sveti Juraj na Bregu je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih.

Izrazi koje se koriste u Javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i na ženski spol.

II.
Savjet mladih Općine Sveti Juraj na Bregu broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih Općine Sveti Juraj na Bregu mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Sveti Juraj na Bregu, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

III.
Pravo kandidature začlanove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Sveti Juraj na Bregu imaju udruge, koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

IV.
Ovlašteni predlagatelj iz članka III. ovog Javnog poziva, dužan je prilikom kandidature za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

V.
Prijedlozi kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Sveti Juraj na Bregu podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže sljedeće podatke:

  • ime/naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • podatke o kandidatu za člana i zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište odnosno boravište) i
  • obrazloženje kandidature (detaljno navesti razloge zbog čega  bi kandidat bio pogodan za člana Savjeta mladih, da li je aktivno sudjelovao u radu udruge i drugih organizacija, kojim se vrstama problema bavio, je li se isticao svojim radom te njegov daljnji interes za pomoć mladima).

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

VI.
Nepravovremene i nepotpune kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Sveti Juraj na Bregu neće se uzeti u razmatranje.

VII.
Prijedlozi za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Sveti Juraj na Bregu dostavljaju se na adresu: Općina Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec s naznakom “Javni poziv za kandidaturu u Savjet mladih” najkasnije do 04. veljače 2020. godine.

VIII.
Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Sveti Juraj na Bregu, Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

IX.
Izvješće i popis dostavlja se Općinskom vijeću Općine Sveti Juraj na Bregu te se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine Sveti Juraj na Bregu.

X.
Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu, na prvoj redovnoj sjednici nakon objave liste kandidata, tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Sveti Juraj na Bregu.

XI.
Svi potrebni obrasci i rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Sveti Juraj na Bregu objavljuju se na web stranici Općine Sveti Juraj na Bregu www.svetijurajnabregu.hr

KLASA:023-05/20-01/01
URBROJ:2109/16-03-20-1

Pleškovec,17. siječnja 2020.

PREDSJEDNIK Općinskog vijeća
Anđelko Kovačić,v.r.

                                                                                                                    

Scroll to Top Skip to content