JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu

1. Predmet prodaje:

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine upisane kod Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišnoknjižni odjel Čakovec, kat. čest. 374, k.o. V Brežni kotar, u naravi kuća, gospodarska zgrada, dvorište i livada,  2780 m2, zk. ul. 470 (identična kat.čest.br. 7098 k.o. Lopatinec), u stanju „viđeno-kupljeno“.

2. Uvjeti za kupnju nekretnina:

Pravo na kupnju predmetnih nekretnina imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u RH.

3. Početna prodajna cijena nekretnina:

Početna kupoprodajna cijena za nekretninu iz točke 1. iznosi 10.000 Eura u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

4. Obvezni sadržaj i prilozi ponude:

Pisana ponuda mora sadržavati:
4.1. Ime i prezime, OIB te adresu ponuditelja (ako je fizička osoba), odnosno tvrtku, OIB i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba);
4.2. Iznos ponuđene kupoprodajne cijene i rok plaćanja koji ne može biti dulji od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora;
4.3. Izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete ovog javnog natječaja;
4.4. Datum ponude i vlastoručan potpis ponuditelja;
4.5. Priloge: presliku osobne iskaznice, odnosno presliku rješenja/isprave o upisu u sudski ili obrtni registar (za strane pravne osobe može i druga odgovarajuća isprava koja dokazuje status pravne osobe).

5. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja:

5.1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu iznad početne, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je ponuđena cijena viša od početne te da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.

5.2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će se u roku do 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

6. Zaključenje kupoprodajnog ugovora:

6.1. Općina Sveti Juraj na Bregu će sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
6.2. Općina Sveti Juraj na Bregu će izdati kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe prava vlasništva u zemljišnu knjigu tek po isplati cjelokupne kupoprodajne cijene. Isplata kupovnine u roku predstavljat će bitan uvjet ugovora.
6.3. Troškovi javnobilježničke ovjere, poreza na promet nekretnina i sve ostale troškove u vezi zaključenja ugovora i prijenosa vlasništva snosi kupac.

7. Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, s naznakom: „Ponuda za kupnju nekretnine- Kuća Vučetinec“. Rok za dostavu ponude je do 15. studenog 2016. godine do 12.00 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

8. Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti ovaj javni natječaj bez obrazloženja.

9. Prodaja se obavlja načinom “viđeno-kupljeno” što isključuje bilo kakve naknadne prigovore. Sve informacije u vezi predmetnog natječaja i uvid u postojeću dokumentaciju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu (Anđelko Nagrajsalović mob. 098/473-829, email: nacelnik@svetijurajnabregu.hr).

OPĆINSKI NAČELNIK

Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.

 aktualno

Dobrodošli u najljepšu općinu na brežuljku, općinu Sveti Juraj na Bregu. Pridruži se i ti stvaranju najzanimljivije web stranice te nam pošalji svoju vijest ili zanimljivost pa možda baš tvoju riječ vide brojni svakodnevni posjetitelji.

Skip to content