Održavanje šumske prometnice “Okrugli vrh”

Tijekom 2015. godine udruga privatnih šumoposjednika Međimurja Jegnjed prijavila se projektom na Javni poziv održavanja šumske infrastrukture u privatnim šumama raspisan od strane Savjetodavne službe.

Za područje cijele Međimurske županije udruga privatnih šumoposjednika Međimurja Jegnjed prijavila je niz šumskih prometnica u dogovoru sa jedinicama lokalne samouprave na čijem području se infrastruktura nalazi. Od ukupnog broja šumskih prometnica (12) na natječaju je prošlo 5 šumskih cesta. Radovi održavanja provedeni su tijekom 2016 godine na dvije šumske ceste dok će radovi na ostale tri biti obavljeni tijekom 2016/2017. Dvije ceste koje su održavane tijekom 2016 nalaze se na području općina Sveti Juraj na Bregu i Štrigova dok se ostale tri prometnice nalaze na području općina Sveti Martin na Muri, Mala Subotica i grada Murskog Središće.

Na području općine Sveti Juraj na Bregu održavana je šumska prometnica “Okrugli vrh”. Ona se cijelom svom dužinom proteže na području k.o. Lopatinec. Dužina šumske prometnice je 1000 m.

Šumske prometnice imaju veliku ulogu kako u gospodarenju šumama tako i u komunikaciji lokalnog stanovništva kao i u protupožarnoj zaštiti odnosno rekreativnoj ulozi.

Održavanje šumske prometnice “Okrugli Vrh” financirala je Savjetodavna služba iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma temeljem podnesenog zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika od strane Udruge privatnih šumoposjednika Međimurja “Jegnjed” odnosno sukladno godišnjem operativnom planu Savjetodavne službe.

Šumske prometnice kroz privatne šume na području Međimurske županije u jako su lošem stanju zbog dugogodišnjeg sustavnog zapuštanja pa upravo kroz ovakve projekte postoji mogućnost da se njihovo stanje vrati na razinu koja zadovoljava nesmetanu komunikaciju do njih odnosno unapređenje njihovog stanja i gospodarenja. Upravo zbog toga je grupa entuzijasta 2008. godine osnovala udrugu privatnih šumoposjednika Međimurja Jegnjed da bi kroz javljanje na razne projekte unaprijedila stanje i gospodarenje privatnih šuma na području Međimurske županije. U posljednjih 9 godina Udruga je na održavanje šumskih prometnica na području Međimurske županije uspjela privući sredstava u vrijednosti oko 2 milijuna kuna. Također udruga čestu sudjeluje i u organizaciji predavanja za šumoposjednike s područja Međimurske županije zajedno sa nadležnim institucijama.

Udruga je kroz svoj rad omogućila da se za područje Međimurske županije izrade 4 Programa gospodarenja za šume šumoposjednika koji su temeljni dokumenti za privatne šume (kartografski prikaz privatnih šuma, cijeli pregled svih relevantnih podatakaza privatne šume) koji će u budućem razdoblju omogućiti privatnim šumoposjednicima sa područja Međimurske županije lakše prijavljivanje na projekte iz Ruralnog razvoja (šumarski sektor) i fondova RH.

Mario Vlašić, dipl.ing.šum.
Viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Savjetodavna služba Međimurske županije

Scroll to Top Skip to content