Natječaj za davanje u najam školske sportske dvorane za školsku godinu 2015/2016.

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića
Sveti Juraj na Bregu
Pleškovec 31, 40311 Lopatinec
tel:040/855-308, fax:040/856-158
e-mail: ured@os-igkovacic-svetijurajnabregu@skole.hr 

Klasa: 372-03/15-01-01
Ur.broj: 2109-45-15-01
Pleškovec, 7. listopada 2015. godine

Na temelju Odluke o cijenama prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Međimurska županija (Klasa: 372-01/12-02/2, Ur.broj: 2109/1-01-12-01 od 01.10.2012. godine) Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu zastupana po ravnatelju Mladenu Beuku, dipl. ing.

Javni poziv za davanje u najam/zakup školske sportske dvorane za školsku 2015./2016. godinu

Predmet natječaja je najam/zakup sportske dvorane.

  1. Dvorana se daje u najam/zakup za sportske aktivnosti i druge programe koji se u njoj mogu izvoditi.
  2. Školska dvorana se iznajmljuje u razdoblju od 01.11.2015. do 30.06.2015. u vremenu kada je prostor slobodan, odnosno, kada ga ne koristi Škola.
  3. Ponuditelj je obvezan navesti željeni termin te broj sati korištenja. Raspored korištenja napravit će se u dogovoru korisnika i škole.
  4. Cijena iznajmljivanja određuje se po satu temeljem Odluke o cijenama prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Međimurska županija.
  5. Sportski klubovi u ponudi trebaju dostaviti temeljni akt o osnivanju kojim dokazuju svoj status sportskog kluba, pravila i dokaz da se nalaze u sustavu natjecanja.
  6. Prednost kod iznajmljivanja daje se klubovima i udrugama s područja Općine Sveti Juraj na Bregu.
  7. Prijave dostaviti u roku 8 dana na adresu škole, na obrascu u privitku.

 Ravnatelj Škole: Mladen Beuk, dipl.ing.

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE DVORANE
Zahtjev za korištenja dvorane nalazi se i u izborniku Dokumenti/Dvorana 

Scroll to Top Skip to content