OBAVIJEST o odvozu otpada sa područja Općine Sveti Juraj na Bregu

KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD

Glomazni otpad prikupljat će se:

u srijedu 13.9.2023. godine

Važna napomena:

Za odvoz glomaznog otpada potrebno je izvršiti prijavu najkasnije tri (3) radna dana prije naprijed navedenog datuma na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr.

Preuzimanje glomaznog otpada vršit će se na kućnom pragu, tj. na javnoj površini ispred kuće uz prometnicu. U slučaju zaprimanja većeg broja prijava za odvoz glomaznog otpada, prikupljanje otpada vršit će se i u danima nakon označenog termina.

Pod glomaznim otpadom podrazumijeva se metalni otpad, drveni otpad (namještaj), plastični otpad, pokućstvo, manji kućanski aparati i svi slični proizvodi koji su postali otpad. Pod glomaznim otpadom ne podrazumijeva se industrijski otpad, građevinski otpad, električki i elektronički otpad, otpadna vozila i otpadne gume.

Prema navedenom, u glomazni otpad ne spada:

 • građevinski otpad (šuta, cigla, crijep, salonit ploče, beton…),
 • opasni otpad (otpadna ulja, pesticidi, kiseline, boje, lakovi, te pripadajuća ambalaža…),
 • karoserije automobila,
 • gume (traktorske, kamionske i automobilske…).

OTPADNE GUME, ELEKTRONIČKI I ELEKTRONSKI OTPAD

prikupljat će se:

u srijedu 13.9.2023. godine – od 7:00 do 17:00 sati

Ispred podruma Doma kulture Murai u Pleškovcu 25 (stara općina)

Navedeni otpad prikuplja se isključivo na navedeni dan, a otpad koji ne pripada navedenoj vrsti neće se preuzeti.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Manje količine otpada prikupljati će se putem mobilnog reciklažnog dvorišta prema sljedećem rasporedu:

16.-17.11.2023.

Putem mobilnog reciklažnog dvorišta otpad će se prema naprijed navedenim datumima prikupljati na sljedećim lokacijama:

16.11.2023.

 • U naselju Pleškovec, na javnoj površini kod Doma kulture Jurice Murai-a u na adresi Pleškovec 25, u vremenu od 08:00 – 10:00 sati;
 • U naselju Zasadbreg, na javnoj površini kod Doma kulture Zasadbreg , na adresi Zasadbreg 187, u vremenu od 10:30 – 12:30 sati;

17.11.2023.

 • U naselju Brezje, na javnoj površini kod Doma kulture Brezje na adresi Brezje 147, u vremenu od 08:00 – 10:00 sati;
 •  U naselju Dragoslavec, na javnoj površini kod Stare škole, na adresi Dragoslavec 156, u vremenu od 10:30 -12:30 sati;

Važne napomene

 • Građani mogu, bez naknade, predati otpad manjih količina koji su odvojili u kućanstvu, na mobilnom reciklažnom dvorištu.
 • Građani mogu na mobilno reciklažno dvorište, bez naknade, dovesti količinu građevnog otpada koja je nastala održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik, u količini do 200kg u šest uzastopnih mjeseci.
 • Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje: problematičnog (opasnog) otpada, plastike, limenki, papira, staklene ambalaže, starih lijekova, starih baterija, tekstila, starih akumulatora, ambalaže od boja, lakova i otapala, EE otpad te otpadnu (prazne) ambalaže od pesticida u manjim količinama.
 • Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na mobilna reciklažna dvorišta.

Komunalni redar

Kristijan Matoša
redarstvo@svetijurajnabregu.hr

mob: 099 5369 226

Scroll to Top Skip to content