Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postrojenje Farma brojlera Lopatinec

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 13. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj 8/14 i 5/18), članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članaka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) te Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: UP/I-351-02/22-45/04, URBROJ: 517-05-1-3-1-22-9 od 19. prosinca 2022. godine, daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postrojenje Farma brojlera Lopatinec

I.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 19. prosinca 2022. godine donijelo Odluku o upućivanju na javnu raspravu Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje Farma brojlera Lopatinec (u daljnjem tekstu: Stručna podloga), operatera: Autoprijevoznik Stjepan Bajkovec, Dr. V. Bakarića 73, Totovec, Čakovec, izrađivača Stručne podloge: EcoMission d.o.o. Varaždin, Zagrebačka 183.

II.

Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se od 13.01.2023. godine do 13.02.2023. godine.

III.

Stručna podloga i tri sažetka Stručne podloge biti će na javnom uvidu u službenim prostorijama Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40 311 Lopatinec, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Sažetak Stručne podloge će danom početka javne rasprave biti dostupan javnosti i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Međimurske županije.

IV.

Javno izlaganje održat će se 26.01.2023. godine u 12.00 sati u službenim prostorijama Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40 311 Lopatinec. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici operatera i izrađivača Stručne podloge koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

V.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Stručnoj podlozi mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Ova Obavijest objaviti će se u Večernjem listu i oglasnoj ploči Međimurske županije, te na mrežnim stranicama Ministarstva i Županije.

KLASA: 351-02/22-03/21
URBROJ: 2109-09-5/01-23-03
Čakovec, 05. siječnja 2023.

Scroll to Top Skip to content