JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U OKRUGLOM VRHU

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 10/15.), i članka 45. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 08/21.), općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG
PROSTORA U OKRUGLOM VRHU

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u Okruglom Vrhu,  Okrugli Vrh 62/b, izgrađenog na kč.br. 8134/2  k.o. Lopatinec, Dom kulture Okrugli Vrh, neto površine od cca 60 m2.

Prostor se daje u zakup za obavljanje maloprodajne trgovačke djelatnosti na rok od 5 godina.

Početna visina mjesečne zakupnine iznosi 300,00 eura/mjesečno, kunske protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Poslovni prostor se daje u stanju u kakvom se nalazi.

Natjecati se mogu sve osobe s registrirane za obavljanje maloprodajne trgovačke djelatnosti.

Jamčevina za sudjelovanje u natječaju određuje se u visini od 1.000,00 kuna i uplaćuje se u Proračun Općine Sveti Juraj na Bregu na IBAN7023400091 844000009, model 68, poziv na broj primatelja 7706-OIB.

Uplaćena jamčevina uračunava se u iznos zakupnine i obračunava kod zaključenja Ugovora o zakupu poslovnog prostora. Ukoliko ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude gubi pravo na povrat jamčevine a Općina Sveti Juraj na Bregu može ponoviti Javni natječaj.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja osim ispunjenja natječajnih uvjeta sadrži i najviši iznos zakupnine.

Ponuda mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

  1. Ime i prezime, OIB, te adresa ponuditelja (ako je fizička osoba), odnosno tvrtka, OIB, i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba);
  2. Preslika rješenja o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar;
  3. Potvrda porezne uprave kojom se dokazuje da je natjecatelj ispunio obvezu plaćanja svih poreznih obveza, ne starija od 30 dana;
  4. Potvrdu Općine Sveti Juraj na Bregu o podmirenim dospjelim obvezama prema istoj;
  5. Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine;
  6. Potvrdu o uplaćenoj jamčevini;
  7. Ako se ponuditelj poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora – dokaz da osoba iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji koja ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora;
  8. Izjavu ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta zakupa.

Ugovor o zakupu neće se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu ili Općini Sveti Juraj na Bregu ukoliko im po posebnim propisima nije odobrena odgoda plaćanja obveza.

Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava.

Ponuda i natječajna dokumentacija mora biti dostavljena u izvorniku ili u ovjerenoj preslici, vlastoručno potpisana i ovjerena službenim štambiljem ponuditelja.

Ponuda za natječaj podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za javni natječaj – zakup poslovnog prostora u Okruglom Vrhu, ne otvaraj“ na adresu: Općina Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec.

Krajnji rok za dostavu ponuda bez obzira na dostavu je 02. studenoga 2022. godine do 15:30 sati.

Zakašnjele ponude, neuredne ponude ili na drugi način podnesene ponude protivno natječajnim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 30 dana od dana roka za dostavu ponuda.

Općina Sveti Juraj na Bregu pridržava pravo u svakom trenutku poništiti natječaj bez obrazloženja.

Sve informacije u vezi predmetnog natječaja mogu se dobiti svakog radnog dana u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu na broj 098 473 829 ili putem elektroničke pošte: nacelnik@svetijurajnabregu.hr

KLASA: 372-03/22-01/02
URBROJ:2109/16-01-22-2
Pleškovec, 21. listopada 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.

Scroll to Top Skip to content