JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina – 12.9.2022.

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) i Odluke Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu o prodaji nekretnine (kat.čest.br. 495, 496, 247 i 248 k.o. Lopatinec) KLASA:406-01/22-01/05, URBROJ:2109/16-03-22-8 od 13.07.2022. godine, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu

1. Predmet prodaje:
Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina upisanih kod Općinskog suda u Čakovcu:

Zemljišno knjižni odjel Čakovec u

zk.ul.br. 3057; k.o. V Brežni Kotar; zk.čest.br. 552/C/10, u vlasništvu 1/1 (identična sa kat.čest.br. 247 k.o. Lopatinec) šuma duge njive, površine 50 čhv-a i 

zk.ul.br. 2513; k.o. V Brežni Kotar; zk.čest.br. 552/A/9, u vlasništvu 1/1 (identična sa kat.čest.br. 248 k.o. Lopatinec) šuma duge njive, površine 50 čhv-a,

zk.ul.br. 2513; k.o. V Brežni Kotar; zk.čest.br. 562/10, u vlasništvu 1/1 (identična sa kat.čest.br. 495 k.o. Lopatinec) šuma velika šuma, površine 146 čhv-a,

zk.ul.br. 3057; k.o. V Brežni Kotar; zk.čest.br. 562/9, u vlasništvu 1/1 (identična sa kat.čest.br. 496 k.o. Lopatinec) šuma velika šuma, površine 146 čhv-a.


2. Uvjeti za kupnju nekretnina:

Pravo na kupnju predmetnih nekretnina imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u RH.


3. Početna prodajna cijena nekretnina:

za kat.čest.br. 247 k.o. Lopatinec iz točke 1. iznosi 900,00 kuna,

za kat.čest.br. 248 k.o. Lopatinec iz točke 1. iznosi 900,00 kuna,

za kat.čest.br. 495 k.o. Lopatinec iz točke 1. iznosi 2.250,00 kuna i

za kat.čest.br. 496 k.o. Lopatinec iz točke 1. iznosi 2.250,00 kuna.


4. Obvezni sadržaj i prilozi ponude:

Pisana ponuda mora sadržavati:
4.1. Ime i prezime, OIB te adresu  ponuditelja (ako je  fizička osoba), odnosno  tvrtku, OIB i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba)
4.2. Iznos ponuđene kupoprodajne cijene i rok plaćanja koji ne može biti dulji od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora
4.3. Izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete ovog Javnog natječaja
4.4. Datum ponude i vlastoručan potpis ponuditelja
4.5. Priloge: presliku osobne iskaznice, odnosno presliku rješenja/isprave o upisu u sudski ili obrtni registar (za  strane  pravne  osobe  može i druga  odgovarajuća  isprava koja  dokazuje status pravne osobe).


5. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja:

5.1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu iznad početne, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je ponuđena cijena viša od početne te da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.

5.2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će se u roku do 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.


6. Zaključenje kupoprodajnog ugovora:

6.1. Općina Sveti Juraj na Bregu će sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljem  u  roku  od  15 dana  od  dana  donošenja  Odluke  o  odabiru  najpovoljnijeg ponuditelja.
6.2. Isplata kupovnine u roku predstavljat će bitan uvjet ugovora.
6.3. Troškovi javnobilježničke ovjere, poreza na promet nekretnina i sve ostale troškove u vezi zaključenja ugovora i prijenosa vlasništva snosi kupac.


7. Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec, s naznakom: NE OTVARAJ „Ponuda za kupnju nekretnina – Pleškovec“. Rok za dostavu ponude je do 20. rujna 2022. godine do 15:30 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.


8. Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti ovaj Javni natječaj bez obrazloženja.


9. Prodaja se obavlja načinom “viđeno-kupljeno” što isključuje bilo kakve naknadne prigovore. Sve informacije u vezi predmetnog natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu (Anđelko Nagrajsalović mob. 098/473-829, email: nacelnik@svetijurajnabregu.hr). 

 OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                       Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.

Scroll to Top Skip to content