Obavijest o čipiranju spremnika za miješani komunalni otpad

Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da će tvrtka MULL – TRANS d.o.o. dana 06.05.2021. godine započeti sa čipiranjem (označavanjem) spremnika za miješani komunalni otpad.

Spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada obilježavati će se RFID čipovima kako bi se javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada mogla obračunavati po količini otpada, odnosno prema volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17, 84/19).

Stoga vas molimo da kante nakon pražnjenja ostavite na mjestu preuzimanja kako bi iste bile što dostupnije našim djelatnicima.

Pored RFID čipa koji će biti utisnut u gornji lijevi rub spremnika, spremnik će dodatno biti označen sa naljepnicom na kojoj će biti naznačen ID korisnika, adresa i šifra obračunskog mjesta te pripadajući bar kod.

Molimo vas za razumijevanje i suradnju vezano uz radnje koje će se poduzimati po ovoj obavijesti.

S poštovanjem,

MULL- TRANS d.o.o.

S početkom mjeseca srpnja 2021. primjenjivat će se novi način obračuna odvoza komunalnog otpada. Osnovna cijena iznosit će 48,00 kuna, a jedno pražnjenje spremnika s komunalnim otpadom (crna kanta) naplaćivat će se 5,00 kuna (npr. mjesečni trošak s dva odvoza komunalnog otpada iznosit će 58,00 kuna). Odvoz selektivnog otpada uračunat je u gore navedenu cijenu.

Scroll to Top Skip to content