JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) i Zaključka općinskog načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu, KLASA:350-02/18-01/01, URBROJ:2109/16-01-19-156 od 26. rujna 2019. godine objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu II. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu

  1. Javna rasprava će trajati od 09.10.2019. do 23.10.2019.
  2. Javni uvid u prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec u uredovno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela i na web stranicama Općine Sveti Juraj na Bregu (www.svetijurajnabregu.hr), te izrađivača plana (www.urbia.hr)
  3. Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu organizirat će se u prostorijama Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec i to 15.10.2019. godine u 18:00 sati.
  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 23.10.2019. godine i to na slijedeći način:
  5. postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
  6. davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  7. upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu, Pleškovec 29, 40311 Lopatinec

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

KLASA:350-02/18-01/01
URBROJ:2109/16-01-19-157
Pleškovec, 26. rujna 2019.

                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp.,v.r.

Kartografski prikazi i tekstualne odredbe nacrta prijedloga plana dostupni su na sljedećoj poveznici: https://drive.google.com/open?id=16AE5h44EpLX8ZmIcqCUYt5uiaDJVGkp_

Scroll to Top Skip to content