Odluka o stipendiranju studenata za 2015./2016.g.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 05/13), članka 6. Pravilnika o pravima i obvezama korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 16/13),) i Rang liste KLASA: 604-02/15-01/02, URBROJ: 2109/16-04/3-15-09 od 21. studenoga 2015. godine, Općinski načelnik Anđelko Nagrajsalović, donio je slijedeću

ODLUKU

da se nastavlja stipendiranje 29. (dvadesetdevet) studenata iz prethodnih. ak.god.-a i stipendirat će se 14. (četrnaest) novo prijavljenih studenata prema Rang listi KLASA: 604-02/15-01/02, URBROJ: 2109/16-04/3-15-09 od 21. studenoga 2015. godine, koji su se prijavili ove ak.god. 2015./2016., to su slijedeći:

Red.
broj
Prezime i ime Adresa Bodovi
1. Horvat Marija M.M.R.Končara 38 105
2. Perhoč Lea Zasadbreg 210 A 75
3. Bilić Klara Brezje 1 70
4. Sečan Sara I.G.Kovačića 87, Lopat. 70
5. Jalšovec Antonija Vučetinec 106 A 50
6. Pergar Lucija Zasadbreg 35 45
7. Premuš Vida Vučetinec 58 45
8. Lozić Blanka Brezje 14 45
9. Klobučarić Filip Brezje 67 A 35
10. Balog Matija Dragoslavec 109 35
11. Patafta Dominik V.Nazora 58 A, Lopat. 25
12. Tišlarić Vlatka Vinogradska 18, Lopat. 20
13. Hutinec Karlo V.Nazora 40, Lopat. 20
14. Klovar Lara Okrugli Vrh 52 20

Sa studentima će se zaključiti Ugovor o korištenju stipendija.

OPĆINSKI NAČELNIK
Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp

Scroll to Top Skip to content