Odluka o dodjeli studentskih stipendija – Rang lista

Na temelju članka 45. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 05/13), članka 12. Pravilnika o pravima i obvezama korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu (״Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/13) i Rang liste KLASA: 604-02/13-01/02, URBROJ: 2109/16-04/3-13-08 od 28. studenog 2013. godine, Općinski načelnik, donio je

ODLUKU 

o stipendiranju 27. (dvadesetsedam) korisnika stipendije Općine Sveti Juraj na Bregu iz prethodnih. ak.god. i o stipendiranju 14. (četrnaest) novo prijavljenih studenata prema Rang listi KLASA: 604-02/13-01/02, URBROJ: 2109/16-04/3-13-08 od 28. studenog 2013. godine, koji su se prijavili ove ak.god. 2013./2014., to su slijedeći:

Red.

broj

Prezime i ime

Adresa

Semestar

1.

Babić Ana Maria V.N. 16A, Lopatinec

III,   IV

2.

Perhoč Matija Zasadbreg 210 A

III,   IV

3.

Knezić Lidija Pleškovec 172

V,VI

4.

Knezić Mateja Pleškovec 172

III,IV

5.

Moharić Tihana Vučetinec 46 A

III,IV

6.

Kolarić Majkl Okrugli Vrh 38

VII,VIII

7.

Horvatić Zoran I.G.K 94, Lopatinec

IX,X

8.

Šafarič Mihael Vučetinec 69

VII,VIII

9.

Novak Karolina Dragoslavec 149

III,IV

10.

Drk Matija Brezje 38

V,VI

11.

Rodinger Tomislav Frkanovec 66 A

VII,VIII

12.

Kralj Kristina Pleškovec 180 A

III,IV

13.

Meglić Karlo Pleškovec 16 D

V,VI

14.

Srnec Mia Vinogradska 14, Lop

III,IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa studentima će se zaključiti Ugovor o korištenju stipendija.
Potpisivanje Ugovora o korištenju stipendije održat će se: 07. prosinca 2013. godine (subota), u 14:00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu, na I. katu. Sa  sobom  povedite  jednog  od  roditelja  ili  staratelja  i  ponesite  osobnu  iskaznicu  i  broj tekućeg – računa bilo koje banke na koji će Vam se uplaćivati stipendija.

OPĆINSKI NAČELNIK

Anđelko Nagrajsalović, bacc.ing.comp., v.r.

Scroll to Top Skip to content