Prijave šteta u poljoprivredi nastalih u 2012. godini – elementarna nepogoda – SUŠA 2012.

Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine” br. 73/97) i članka 37. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 26/10),  župan  Međimurske županije Ivan Perhoč je  proglasio elementarnu nepogodu – suša. Elementarna nepogoda suša proglašena je i za područje Općine Sveti Juraj na Bregu.

 PRIJAVE SE PRIMAJU

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Juraj na Bregu

u vremenu od 03. rujna do 12. rujna 2012. godine

od 7:30 sati do 15:30 sati

Prijava mora sadržavati:

  1. ime i prezime prijavitelja, adresu prijavitelja i broj kontakt telefona
  2. broj štednog računa prijavitelja
  3. broj kat. čestice / površinu na kojoj je nastala šteta
  4. postotak oštećenja
  5. navesti kulturu za koju se prijavljuje šteta
  6. potpis prijavitelja

Obrazac prijave (Prijava SUŠA 2012 – obrazac)se može podiči u JUO Općine Sveti Juraj na Bregu ili na www.sveti jurajnabregu.hr.

Uz prijavu je potrebno priložiti: kopiju Posjedovnog lista ili kopiju Upisnika, kopiju iz ARKOD-a.

Šteta se prijavljuju ako je elementarna nepogoda suša prouzročila umanjenje prinosa na ratarskim i povrtlarskim kulturama, krmnom bilju i voćnjacima.

 

Scroll to Top Skip to content